අප අමතන්න - Genzon

අපව අමතන්න

ආයතනික නම:

Keze Novel Materials Co., Ltd

සමාගම් ලිපිනය:

අංක 42, සික්සි පාර, උතුරු ආර්ථික සංවර්ධන කලාපය, Sguyang ප්‍රාන්තය, Suqian City, Jiangsu පළාත

සමාගමේ දුරකථනය:

86-0527-83083000

විකුණුම් දුරකථන:

86-0527-87860000

විද්යුත් තැපෑල:

cdscdscvds